SELECT MENU

GIỚI THIỆU CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

 

GIỚI THIỆU CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI (1)

  • Trong giao dịch ngoại hối bạn sẽ nghe rất nhiều về PIP. PIP là viết tắt của Point in Percentage (điểm phần trăm). Hay đơn giản hơn PIP là môt điểm khi tính toán lợi nhuận và thua lỗ
  • + Đối với hầu hết các cặp tiền tệ PIP là chữ số thứ 4, sau dấu thập phân. Ví dụ: EUR/USD = 1.18123 . Khi tăng đến 1.18133, ta nói giá cặp tiền tề đó tăng 1 pip
    + Trường hợp ngoại lệ: USD/JPY : 1 pip là chữ số thứ 2 sau dấu phẩy thập phân
    + Để tính toán lợi nhuận hoặc thua lỗ bằng PIP: Chúng ta so sánh giá khi mở giao dịch và giá khi chúng ta đóng giao dịch

  • Ví dụ: Chúng ta mua cặp GBP/USD = 1.56503 . Và sau đó chúng ta bán cặp tỷ giá đó tại giá 1.56703. Chúng ta đã lãi 20 pips trong giao dịch. (Chú ý rằng: Chữ số thập phân cuối cùng chỉ bằng 1/10 pip)
  • Ví dụ: Chúng ta mua EUR/JPY tại giá 146.151. Và bán tại giá 145.901. Chúng ta đã thu lỗ 25 pips trong giao dịch. (Chú ý rằng: Chữ số thập phân thứ 3 chỉ bằng 1/10 pip)